O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Od decembra 2013, Misija OEBS-a u Srbiji (Misija OEBS-a) sprovodi projekat “Podrška praćenju domaćih suđenja za ratne zločine” koji finansira Europska unija. Tokom faze II Misija OEBS-a nastavlja da podržava Srbiju u ispunjavanju njenih međunarodnih obaveze da istraži, procesuira i sudi počiniocima ratnih zločina. Misija OEBS-a će pružiti podršku posebno u jačanju sistema krivične pravde u cilju odgovornosti za ratne zločine i u podizanju svesti javnosti o suđenjima za ratne zločine.

Ciljevi i sadržaj projekta

Projekat će se baviti praćenjem nacionalnih suđenja za ratne zločine i procenom učinka institucija specijalizovanih za ratne zločine kao jedanim od mehanizama za ispunjavanje međunarodnih obaveza za podršku krivičnoj odgovornosti za ratne zločine. Projekat će takođe uspostaviti sistem treninga i obuka u oblasti međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i upravljanja predmetima za sudije, tužioce, njihove pomoćnike, branioce i policijske službenike koji rade na predmetima ratnih zločina. Pored navedenoj, projekat će raditi na podizanju svesti javnosti u Srbiji o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i domaćih sudova za ratne zločine, njihovim nalazima i rezultatima rada.

Projekat će trajati 38 meseci, a njegova implementacija će uključivati:

a) Nastavak praćenja i izveštavanja o suđenjima od strane OEBS-a,

b) Organizovanje obuka, okruglih stolova i regionalnih sastanaka sudija, tužioca, njihovih pomoćnika, branioca i policijskih službenika u oblastima međunarodnog humanitarnog prava, međunarodnog krivičnog prava, krivičnog postupka, upravljanja predmetima i istražnih tehnika

c) Održavanje seminara o tranzicionoj pravdi za buduće donosioce odluka (mladi političari, aktivisti OCD-a, novinari itd.).

Izveštaji OEBS-a

Izveštaji i analize OEBS-a o suđenjima za ratne zločine će redovno biti komunicirani i dostavljani pravosuđu, advokatskim udruženjima, Ministarstvu pravde, međunarodnoj zajednici, civilnom društvu, donatorima i drugim zainteresovanim stranama, u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

Sektor
  • Vladavina prava
  • Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi
EuropeAid referenca
/
Komponente
  • Praćenje i procena nacionalnog sistema procesuiranja ratnih zločina u skladu sa međunarodnim standardima,
  • Jačanje kapaciteta sudija, tužilaca, pravosudnih pomoćnika, advokata odbrane i policijskih službenika za sprovođenju odredbi međunarodnog prava i unapređenje veština upravljanja predmetima,
  • Promovisanje odgovornosti za ratne zločine među mladima i budućim donosiocima odluka, kao jedan od osnovnih uslova pomirenja i stabilnosti u regionu i unapređenja vladavine zakona
Grad / Region
Srbija
EU donacija
497.480 €
Vreme implementacije
Januar 2017. - Mart 2020.
Korisnik
Tužilaštvo za ratne zločine, Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i Apelacionog suda u Beogradu, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, organizacije civilnog društva, političke partije, Pravosudna akademija, Advokatska komora
Implementiran od strane
Misija OEBS-a u Srbiji